REE Solar Energy hợp tác với Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức theo mô hình ESCO

Ngày 26/08/2019 – Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (“REE SE”) đã ký hợp đồng thương mại một dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà 879 KWp với Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (“TDW”) tại Tp.Hồ Chí Minh. Dự