Điều khoản cơ bản

Kinh phí - Điều khoản cơ bản

Các khoản điều khoản của REE SE rất đơn giản.

Chúng tôi sẽ đồng ý về tỷ lệ cung cấp năng lượng, thường là giảm giá một tỷ lệ so với mức giá hiện tại của Quý khách.

REE SE sẽ cam kết cung cấp năng lượng với mức giá này trong suốt thời hạn của hợp đồng.

Quý khách sẽ cam kết trả tiền cho chúng tôi phần năng lượng mà chúng tôi cung cấp trong suốt thời hạn của hợp đồng.

TÌM HIỂU THÊM?